Πηγή: oenet.gr
Συντάκτης: Παπαδάκης Αντώνης

Τι ισχύει για την εργασία του μισθωτού Υγειονολόγου στον δημόσιο τομέα και ποιο καθεστώς ασφάλισης ισχύει στον ιδιωτικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής ανήκει στη σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ – Αθήνας. Το ΤΕΙ – Αθήνας έχει 5 σχολές και 36 Τμήματα εκ των οποίων 5 είναι Γ ενικά. Η ΣΕΥΠ αποτελείται από 15 Τμήματα εκ των οποίων ένα είναι Γενικό.

Οι κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ – Αθήνας βρίσκονται στο Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνα και Δημητσάνας, ΤΚ 12210, αλλά μερικά Τμήματα στεγάζονται σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε γειτονικούς Δήμους. Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ – Αθήνας περιλαμβάνουν χώρους θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας, διοίκησης, βιβλιοθήκης, τεχνικής υποστήριξης, γυμναστήριο, σπουδαστικά εστιατόρια κλπ.

Το ΤΕΙ – Αθήνας, ΝΠΔΔ αυτοδιοικούμενο, είναι το μεγαλύτερο ΤΕΙ της χώρας και ιδρύθηκε το 1983 με το νόμο Ν.1404/83, αποτελώντας διάδοχο του ΚΑΤΕ και στη συνέχεια του ΚΑΤΕΕ Αθήνας. Το ΤΕΙ – Αθήνας είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ν.2916/01), οι σπουδές στο Ίδρυμα διαρκούν 8 εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής είναι το μοναδικό τμήμα στη Ελλάδα, δεν υπάρχει όμοιο Τμήμα σε άλλο ΤΕΙ της χώρας και παρέχει σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση του πτυχίου Υγειονολόγου ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Αναφέρεται ότι κατά το παρελθόν οι πτυχιούχοι του Τμήματος ελάμβαναν την ονομασία : Επόπτες Δημόσιας Υγείας (ΕΔΥ).

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Υγιεινής, με τη διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ο μισθωτός Υγειονολόγος μπορεί να εργάζεται στο στενό Δημόσιο Τομέα ή στον ευρύτερο και ισχύουν τα ακόλουθα :

α) Για την πρόσληψη σε θέση στο στενό Δημόσιο Τομέα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (υποκείμενο στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ) ισχύει ότι καθορίζεται από το λεγόμενο Προσοντολόγιο, όπου ορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για διορισμό στο Δημόσιο Τομέα. Είναι τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315Α/31-12-2003) που τροποποίησε διατάξεις του παλαιότερου ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39Α/5-3-2001).

Έτσι απαραίτητα προσόντα είναι εκτός φυσικά του πτυχίου η γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένης γλώσσας.

Στις προκηρύξεις αναφέρονται οι λεπτομέρειες πιστοποίησης των γνώσεων αυτών καθώς και το επίπεδο γνώσης ή ακόμη προσδιορίζεται συγκεκριμένη ξένη γλώσσα. Ακόμη όμως μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα.

Τα ανωτέρω αφορούν διορισμό (μονίμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού) σε θέσεις δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας (με κάποιες επιφυλάξεις) και τακτικού προσωπικού ΝΠΙΔ που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΑΣΕΠ.

Η επιλογή γίνεται με βάση βαθμολογία που προκύπτει από τα ακόλουθα :

 • Βαθμός τίτλου σπουδών Β x 100 μονάδες
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών (συναφής) 150 μονάδες
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ (συναφή) 70 μονάδες
 • Διδακτορικό δίπλωμα 150-300 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας φοίτησης 50-150 μονάδες
 • Εμπειρία (έως 60 μήνες) έως 420 μονάδες
 • Γνώση ξένης γλώσσας 10-70 μονάδες (εκάστη)
 • Εντοπιότητα 150 μονάδες

β) Για την πρόληψη σε θέση του Δημοσίου Τομέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ ισχύουν τα οριζόμενα από τη σχετική προκήρυξη.

Οι διοριζόμενοι σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα ακολουθούν το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο του Δημοσίου, ενώ οι διοριζόμενοι σε θέσεις ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ακολουθούν τη σύμβαση εργασίας της επιχείρησης και το σχετικό κανονισμό προσωπικού.

Οι Τεχνολόγοι Υγειονολόγοι (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) εργάζονται :

 • Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου τοποθετούνται στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής και στη Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος
 • Στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ), στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
 • Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, όπου τοποθετούνται στις Δ/νσεις Υγιεινής και ασκούν υγειονομικό έλεγχο και συντάσσουν εκθέσεις πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των μέσων μεταφοράς κλπ (όπως καθορίζεται από ΠΔ των επαγγελματικών δικαιωμάτων). Συμμετέχουν σε επιδημιολογικές έρευνες συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες στην εκτέλεση και οργάνωσης οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος. Συμμετέχουν σε ομάδες προστασίας των κλειστών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, στρατώνες, φυλακές) από επιδημίες και διατυπώνουν όρους υγιεινής και ασφάλειας των σχετικών εγκαταστάσεων. Ασκούν υγειονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των όρων υγιεινής διαβίωσης των αθλούμενων.

Σημειώνεται ότι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εργάζεται η πλειονότητα των Υγειονολόγων ΤΕ.

 • Στα νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας με καθήκοντα την εξασφάλιση της υγιεινής των χώρων αυτών, την αποτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, τη διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων, την απολύμανση, τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, την ποιότητα του νερού κλπ
 • Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο απασχόλησης την ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, λειτουργία νεκροταφείων κλπ
 • Στη Δημοτική Αστυνομία ως Επιστημονικό Προσωπικό
 • Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • Στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων
 • Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
 • Στο Υπουργείο Εργασίας, στο σώμα επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Στην ΕΥΔΑΠ
 • Σε Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Οι εργαζόμενοι ως μισθωτοί στον Ιδιωτικό Τομέα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και υπόκεινται στις διατάξεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα.

Οι Τεχνολόγοι Υγειονολόγοι (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) εργάζονται :

 • Σε βιομηχανίες τροφίμων με καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή των εγκαταστάσεων
 • Σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, παρασκευής γευμάτων κλπ με ανάλογα καθήκοντα
 • Σε γραφεία περιβαλλοντικών μελετών , ερευνών
 • Σε γραφεία / επιχειρήσεις που διενεργούν μυοκτονίες, εντομοκτονίες, απολυμάνσεις και συντάσσουν Υγειονομικές μελέτες
 • Σε επιχειρήσεις εμπορίας ειδών υγειονολογικού εξοπλισμού_

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο ελεύθερος επαγγελματίας Υγειονολόγος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) , πρώην ΤΕΒΕ, και πρέπει να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ (Εφορία) όπου είναι γεωγραφικά η έδρα του.

Κατά την έναρξη δηλώνονται υποχρεωτικά ορισμένοι κωδικοί που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει ο ενδιαφερόμενος. Υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ και τα φορολογικά βιβλία εσόδων – εξόδων που υποχρεώνεται να διατηρεί είναι Β’ κατηγορίας.

Είναι πθανόν να ζητηθεί από τη ΔΟΥ η εγγραφή του επιτηδευματία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Οι δραστηριότητες των Τεχνολόγων Υγειονολόγων (ΕΔΥ) περιλαμβάνουν :

 • Σύνταξη υγειονομικών μελετών
 • Σύνταξη εκθέσεων υγειονομικού περιεχομένου
 • Έλεγχο ποιότητας νερού, περιβαλλοντικών παραμέτρων κλπ
 • Διενέργεια μυοκτονιών, εντομοκτονιών, απολυμάνσεων
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα Υγιεινής και Περιβάλλοντος
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με βάση το Νόμο 2916/2001 καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσβαση των πτυχιούχων ΤΕΙ στα ΜΠΣ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και στα ΜΠΣ που λειτουργούν σε σύμπραξη με ομοταγή Τμήματα Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Στα πλαίσια αυτής της σύμπραξης ο πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στα ακόλουθα διατμηματικά ΜΠΣ στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής :

 1. Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία (ΦΕΚ 1207Β/05-08-04) όπου συμμετέχουν :
 2. Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), ΤΕΙ Αθήνας
 3. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Σκοπός του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να παρέχει σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης γνώση, δεξιότητες και ικανότητες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα – προκλήσεις Δημόσιας Υγείας και για επιτυχή καριέρα στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο αυτό. Ο απόφοιτος του προγράμματος θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως στέλεχος στις σύγχρονες υπηρεσίες Δημοσίας Υγείας.

Ως περιοχές δράσης θεωρούνται η προαγωγή της υγείας και ο έλεγχος ή ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής απειλής της υγείας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επικεντρώνεται στη δημόσια υγεία και την επιδημιολογία όπως και στους τομείς της ειδίκευσης της δημόσιας υγείας (μικροβιολογία, παρασιτολογία, κτηνιατρική, ευγονική, διατροφή, επαγγελματική υγιεινή, υγειονομική μηχανική), αλλά παράλληλα διέρχεται και τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, οικονομικών της υγείας, πληροφορικής και δικαίου της δημόσιας υγείας.

 1. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας (ΦΕΚ 1990Β/31-12-04) όπου συμμετέχουν :
 2. Τμήμα Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας & Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), ΤΕΙ Αθήνας
 3. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πλήρης κατάλογος με κριτήρια επιλογής και αναζήτησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Ελληνικά ΑΕΙ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά και από ίδρυμα σε ίδρυμα.

Αυτά που πρέπει να αναφερθούν ως πρόσθετα των όσων παρατέθηκαν μέχρι τώρα είναι :

 • Η (άριστη κατά κανόνα, ή πολύ καλή) γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας όπου πρόκειται να γίνουν οι μεταπτυχιακές σπουδές. Η γνώση της γλώσσας πιστοποιείται με σχετικούς τίτλους αλλά και με τη βαθμολογία σε ειδικά tests που γίνονται για το σκοπό αυτό. Πολλά ιδρύματα διοργανώνουν ειδικά προπαρασκευαστικά / ενισχυτικά μαθήματα γλώσσας πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
 • Η απαίτηση, κατά περίπτωση, εξέτασης των υποψηφίων σε διάφορα test για τη διαπίστωση του επιπέδου των γνώσεων των ενδιαφερομένων
 • Πολλά ιδρύματα απαιτούν καταβολή διδάκτρων και παροχή αποδείξεων για τη δυνατότητα κάλυψης των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για τη διαβίωση του μεταπτυχιακού φοιτητή.
 • Εκείνο που ενδιαφέρει τον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή είναι η αναγνώριση των μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Αυτή η αναγνώριση είναι αναγκαία, όταν ο πτυχιούχος ενδιαφέρεται επαγγελματικά να εργαστεί στο Δημόσιο Τομέα.

Είναι φρόνιμο οι κατάλληλες ενέργειες να γίνουν πριν την έναρξη των σπουδών, ώστε αν αποφευχθούν τυχόν αρνητικές καταστάσεις. Ο αρμόδιος φορέας για την ισοτιμία και την αναγνώριση των τίτλων σπουδών εξωτερικού είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) που είναι ο διάδοχος φορέας του Διαπανεπιστημιακού Κέντρού Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ).

Για το σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί κατάλογοι Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών του εξωτερικού που είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος. Οι κατάλογοι αυτοί είναι λεπτομερείς και περιλαμβάνουν Ιδρύματα, Τμήματα, Τίτλους Σπουδών (μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τη χρονολογία). Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους, δεν είναι απαραίτητα μη αναγνωρισμένο, _μπορεί να συμβαίνει γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον μέχρι τώρα (ίσως λόγω μη αποφοίτησης Έλληνα που θα υπέβαλλε αίτηση για την αναγνώριση).

Οι προτιθέμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό είναι σκόπιμο να ελέγχουν αν ο τίτλος σπουδών που θα αποκτήσουν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των αναγνωρισμένων του ΔΟΑΤΑΠ. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών πρέπει να υποβληθούν σχετικά δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο στο ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου να χορηγηθεί αναγνώριση. Αυτά περιλαμβάνουν πέραν των προφανώς αναγκαίων (αίτηση, αντίγραφο ταυτότητας, παράβολο, αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών) και τα εξής που έχουν σχέση με τις κρινόμενες σπουδές :

– Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου που θα κριθεί. Απαιτείται επικύρωση των υπογραφών που φέρει και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. o Πιστοποιητικό μαθημάτων και βαθμών

– Αντίγραφο εργασίας του μεταπτυχιακού τίτλου ή της διδακτορικής διατριβής o Βεβαίωση για τον τρόπο πραγματοποίησης των σπουδών Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες σπουδές στο εξωτερικό παρέχονται από τις πρεσβείες των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και σχετικά Ιδρύματα και ινστιτούτα των χωρών αυτών που υπάρχουν στη χώρα μας. Από τις πηγές αυτές μπορεί να αποκτηθούν γενικές πληροφορίες για την προσφερόμενη εκπαίδευση, τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών και να δοθούν συμβουλές και κατευθύνσεις για τα Πανεπιστήμια και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αντίστοιχης χώρας. Οι λεπτομέρειες όμως παρέχονται από τα Πανεπιστήμια απευθείας και έτσι είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με αυτά._

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής καθορίζονται από το ΠΔ 83/1989, αρθ. 4 (ΦΕΚ 37Α/07-02-89). Το περιεχόμενο του Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται αυτούσιο :

 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη των υγιεινολογικών προβλημάτων, τα οποία λόγω της έκτασης τους ή των χαρακτηριστικών τους δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν από μεμονωμένα άτομα. Ασκούν έλεγχο στις ποικίλες συνθήκες και τα αίτια που επηρεάζουν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και καθορίζουν μαζί με άλλους επιστήμονες τους κανόνες προς προαγωγή της υγείας και προφύλαξη της διαταραχής της.
 2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη υπηρεσιών είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

 • Στις διευθύνσεις υγιεινής για να ασκούν τον υγειονομικό έλεγχο και να συντάσσουν εκθέσεις των πάσης φύσεως επιχειρήσεων των μέσων μεταφοράς της ύδρευσης αποχέτευσης, συλλογής αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων την καταλληλότητα από άποψη υγιεινής των τροφίμων, ποτών και μεταλλικών νερών, καλλυντικών και απορρυπαντικών, των πηγών προέλευσης αυτών και των υλικών των μέσων και χώρων παραγωγής, επεξεργασίας βιομηχανοποίησης, εμπορίας, συντήρησης, πώλησης και κατανάλωσης αυτών, των σταυλισμών σφαγείων, των κατασκηνώσεων και λουτρικών εγκαταστάσεων.
 • Στις πάσης φύσεως νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Συμμετέχουν: σε επιδημιολογικές έρευνες συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, στην οργάνωση και εκτέλεση οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος που καταρτίζεται και πραγματοποιείται από αυτό η άλλα υπουργεία ή οργανισμούς και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.πβ) Υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος.

γ) Στην τοπική αυτοδιοίκηση (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, κοιμητήρια κ.λ.π.)

δ) Οργανώνουν, διευθύνουν και εκτελούν υπεύθυνα μυοκτονίες, εντομοκτονίες και πάσης φύσεως απολυμάνσεις ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα.

ε) Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες προστασίας του εργασιακού χώρου που έχουν ως σκοπό την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και σε ομάδες προστασίας των κλειστών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, στρατώνες, φυλακές) από επιδημίες και διατύπωσης όρων υγιεινής και ασφάλειας των σχετικών εγκαταστάσεων. στ) Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ασκούν υγειονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των όρων υγιεινής διαβίωσης των αθλουμένων. ζ) Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν αναφέρεται παραπάνω και προκύπτει από την εξέλιξη στον τομέα της Δημόσιας Υγιεινής.

 1. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Ατομικής-Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής, διαφώτισης και υγιεινής περιβάλλοντος σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
 2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από τα αναφερόμενα στο ΠΔ 83 είναι προφανές ότι οι Τεχνολόγοι Υγειονολόγοι έχουν ευρύτατο πεδίο απασχόλησης που συνοπτικά περιλαμβάνει :

 • Τον έλεγχο των τροφίμων
 • Υγειονομικούς ελέγχους, μελέτες, εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες
 • Περιβαλλοντικούς ελέγχους και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Επιδημιολογικές έρευνες
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
 • Εφαρμογές εξυγίανσης, απολύμανσης, αποστείρωσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας κλπ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής έχουν ιδρύσει δύο συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση (Γλάδστωνος 10, Αθήνα). Αυτοί είναι:

Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΔΥ)

Ο Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΔΥ) που εγγράφει ως μέλη όλους τους πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής. Για την εγγραφή απαιτείται υποβολή επικυρωμένου αντίγραφου πτυχίου. Δραστηριοποιείται κυρίως σε επιστημονικά θέματα σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών των Υγειονολόγων ΤΕ.

Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ)

Η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ) που εγγράφει ως μέλη της τους πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και για την εγγραφή απαιτείται αντίγραφο διορισμού. Δραστηριοποιείται κυρίως σε επαγγελματικά θέματα Υγειονολόγων ΤΕ υπαλλήλων του Δημοσίου._

Και οι δύο σύλλογοι είναι ΝΠΙΔ.

Επειδή όμως για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος απαιτείται από τις ΔΟΥ, η εγγραφή σε επιμελητήριο, οι ενδιαφερόμενοι Τεχνολόγοι Υγειονολόγοι εγγράφονται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) που είναι ΝΠΔΔ και εδρεύει στην Πανεπιστημίου 44, Αθήνα. Το ΕΕΑ είναι κοινή στέγη πολλών κλάδων.

Αντώνης Παπαδάκης
Τεχν. Υγιεινολόγος
M.Sc., M.Sc., Ph.D.(c),
Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης