Σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη οι επιστήμονες που ασκούν τον Υγειονομικό έλεγχο σε:

 

 1. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της νέας Υ1γ/Γ.Π οικ. 47829 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2161/23-6-2017) είναι οι εξής:

 

 1. Υγιεινολόγοι Τ.Ε ή Π.Ε
 2. Επόπτες Δημόσιας Υγείας
 3. Γιατροί Δημόσιας Υγείας
 4. Π.Ε Υγιεινολόγοι Μηχανικοί
 5. Κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων και αναγνωρισμένων πτυχίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Ως εκ τούτου οι περιγραφικές εκθέσεις και τα διαγράμματα ροής λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συντάσσονται και υπογράφονται από επιστήμονες των ανωτέρω ειδικοτήτων, που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.

 

 1. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που άπτονται της Δημόσιας Υγείας:
 • Οσον αφορά τα κουρεία, κομμωτήρια, χώρους περιποίησης χεριών ποδιών και εργαστήρια δερματοστιξίας, μπορούν να υπογράφουν και οι ειδικοί ιατροί εργασίας.
 • Για τα γραφεία τελετών, η περιγραφική έκθεση θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από τους Υγιεινολόγους Τ.Ε, Ιατρούς Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγους Μηχανικούς και ειδικούς Ιατρούς Εργασίας, η οποία και θα εγκρίνεται από τον οικείο Ιατροδικαστή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Οι επιστήμονες που συντάσσουν την περιγραφική έκθεση και το διάγραμμα ροής λειτουργίας της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την υγειονομική διαρρύθμιση και εξοπλισμό της επιχείρησης και φέρουν την ευθύνη της αδειοδότησης και λειτουργίας αυτής έως τον πρώτο Κρατικό Υγειονομικό έλεγχο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Ο αρμόδιος επιστήμονας οφείλει να προτείνει διορθωτικές ενέργειες προς τον Υγειονομικό υπεύθυνο και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης γραπτώς οι οποίες θα βρίσκονται στο αρχείο του καταστήματος.
 • Οι περιγραφικές εκθέσεις με βάση τη λειτουργία του οικήματος που ορίζει η χρήση γης της περιοχής, θα περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή:
 • των κύριων και βοηθητικών χώρων και των υλικών κατασκευής αυτών,
 • του εξοπλισμού και της συγκρότησης της επιχείρησης, ώστε η παραλαβή αποθήκευση, προετοιμασία, επεξεργασία ,συσκευασία, διανομή των προϊόντων, να γίνεται με την απαιτούμενη ασφάλεια των τροφίμων, παράλληλα με την μεθοδολογία καθαρισμού.
 • Επιπλέον την συγκρότηση του χώρου πλύσεως σκευών, των εγκαταστάσεων  καθαρισμού και απολύμανσης, τον αριθμό των αποχωρητηρίων πελατών και προσωπικού και την συγκρότηση των αναγκαίων βοηθητικών χώρων, όπως οι αποθήκες, τα αποχωρητήρια και οι λοιποί χώροι να επαρκούν για τις ανάγκες της επιχείρησης, ανάλογα με τη δυναμικότητα της και τον κύκλο εργασιών της.
 • Των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, που διακινούνται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, συσκευάζονται και διανέμονται.
 • Κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την επιχείρηση, των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης, την υδροδότηση από ασφαλή πηγή υδροληψίας, το αποχετευτικό σύστημα, την  διαχείριση απορριμμάτων και υποπροϊόντων, τον φωτισμό, αερισμό,  απαγωγή αερίων καύσεως.
 • Των χώρων ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων και τον υπολογισμό του αριθμού εξυπηρετούμενων καθήμενων πελατών, που αναλογούν στην εσωτερική αίθουσα πελατών, τους εξωτερικούς υπαίθριους χώρους, ιδιόκτητους ή δημόσιους υπαίθριους χώρους, παρακείμενες κλειστές αίθουσες ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς ή με τους εσωτερικούς  εξώστες, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός όπου απαιτείται με βάση το είδος της επιχείρησης .
 • Της ροής των εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στα εγκεκριμένα διαγράμματα της ροής των προϊόντων (ενδιάμεσων και τελικών) που επεξεργάζεται ήδη η επιχείρηση και αποτυπώνονται στο συνοδευόμενο Υγειονομικό σχέδιο και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αναφορά στον τρόπο και τις συνθήκες παραγωγής, τα σημεία ελέγχου και τα κρίσιμα όρια, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αστοχίας.

 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως τελικό σκοπό τη θωράκιση της λειτουργίας της επιχείρησης, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει την υγιεινή των τροφίμων, των εργαζομένων, των πελατών, των χώρων και του εξοπλισμού, καθώς και του περιβάλλοντος, προασπίζοντας και προάγοντας την δημόσια υγεία.

 

Την περιγραφική έκθεση του Υγειονομικού επιστήμονα θα συνυπογράφει ο υγειονομικά υπεύθυνος και ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, αποτελεί δέσμευση για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και κάθε ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων που περιγράφονται σε αυτή αποτελεί δυνητικά παράγοντα μη ορθής λειτουργίας της επιχείρησης και θα απαιτεί έγκριση από τον υπογράφοντα συντάκτη της.